Brand Assets

Portrait logo

Black Text
White Text
Grayscale (black)
Grayscale (white)

Landscape logo

Black Text
White Text
Grayscale (black)
Grayscale (white)

Logo

Token Icon

​

​

​

​